Regulamin

Regulamin strony internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie

§ 1

Niniejszy „Regulamin strony internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie” określa zasady funkcjonowania i zasady korzystania ze strony internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, zwanej dalej „Serwisem”.

§ 2

Wydawcą Serwisu jest Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem I/1, posiadające NIP 675-000-65-76 oraz REGON 001002538, zwane dalej „NCK”

§ 3

 1. Podstawowym celem Serwisu jest udostępnianie treści informacyjnych dotyczących NCK i działalności NCK, w tym wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez NCK. NCK może zamieszczać w Serwisie także inne informacje o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, w tym także dotyczące innych podmiotów.
 2. NCK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany lub uzupełniania informacji, lub danych zawartych w Serwisie w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania osób korzystających z Serwisu. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z Serwisu.
 3. NCK dokłada starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność NCK za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają odnośniki. NCK nie odpowiada również za treść stron internetowych, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

§ 4

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie połączenia z siecią Internet zapewnianego we własnym zakresie przez osobę chcą korzystać z Serwisu, oraz za pomocą urządzenia umożliwiającego łączenie się z siecią Internet, korzystanie z zasobów Internetu i wyświetlanie stron internetowych za pomocą przeglądarki stron internetowych. NCK zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną funkcją obsługi plików „cookies”.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Zamieszczone w Serwisie informacje, teksty, artykuły oraz wszystkie dane nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody NCK, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 4. Wszelkie prawa do logotypu NCK zamieszczonego w Serwisie, prawa do Serwisu, w tym do formy Serwisu, przysługują Nowohuckiemu Centrum Kultury w Krakowie i jakiekolwiek korzystanie z nich w zakresie innym niż wyświetlanie do własnego użytku osobistego w urządzeniu służącym do korzystania z Internetu, jest zabronione.

§ 5

 1. NCK w pełni uznaje prawo osób korzystających z Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z Serwisu nie wymaga ujawniania tożsamości osób korzystających z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 2-9.
 2. NCK może wprowadzić usługi oparte na dobrowolnej subskrypcji. Wówczas osoba zamawiająca taką usługę, będzie proszona o podanie podstawowych informacji identyfikacyjnych. Dane te będą przechowywane i przetwarzane przez NCK zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). W przypadku wprowadzenia przez NCK usług opartych na dobrowolnej subskrypcji, zasady korzystania z tych usług zostaną określone w odrębnym regulaminie.
 3. W czasie korzystania z Serwisu może zdarzyć się, że NCK przekaże na urządzenie osoby korzystającej z Serwisu informację w formie plików „Cookie”, które pomagają NCK rozpoznać to urządzenie automatycznie przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu. Pliki Cookies umożliwiają NCK w szczególności dopasowywanie Serwisu do zainteresowań osób korzystających z Serwisu. Jeżeli osoba korzystająca z Serwisu nie wyraża zgody na rozpoznawanie jej urządzenia, NCK prosi o nastawienie przeglądarki internetowej w ten sposób, aby usuwała ona pliki Cookies z twardego dysku urządzenia, blokowała wszystkie Cookies lub ostrzegała osobę korzystającą z Serwisu, zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.
 4. Dane gromadzone w dziennikach logów Serwisu są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. NCK nie zabiega o identyfikację osób korzystających z Serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. NCK informuje, że może zostać zobowiązane do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych, w tym adresów IP, osób korzystających z Serwisu, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 6. NCK zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera NCK. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera Serwisu jest następujący:
  1. publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
  2. nazwę stacji osoby korzystającej z Serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  3. nazwa osoby korzystającej z Serwisu podawana w procesie autoryzacji,
  4. czas nadejścia zapytania,
  5. pierwszy wiersz żądania http,
  6. kod odpowiedzi http,
  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę korzystającą z Serwisu (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony NCK nastąpiło przez odnośnik,
  9. informacje o przeglądarce osoby korzystającej z Serwisu.
  10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 7. Dane, o których mowa w ust. 4 i 5 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, NCK okresowo analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony Serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura Serwisu nie zawiera błędów, itp.
 8. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią NCK. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 9. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. NCK nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

§ 6

 1. NCK informuje, że korzystanie z Serwisu i innych stron internetowych wiąże się z istniejącymi potencjalnymi zagrożeniami, z których podstawowym jest niebezpieczeństwo zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by osoba korzystająca z Serwisu wyposażyła swoje urządzenie, które wykorzystuje do korzystania z Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizowała, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 2. NCK informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu i innych stron internetowych wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu NCK (np. ataki na jego witryny), jak i osób korzystających z Serwisu.
 3. NCK informuje, że mimo stosowania przez NCK nowoczesnych technologii zabezpieczających nie istnieje zabezpieczenie chroniące całkowicie przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. NCK nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i Serwisu.

§ 7

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu strony internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Serwisu i nie stosuje się ich do stron internetowych podmiotów innych, niż NCK.
 3. Osoba korzystająca z Serwisu nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§ 8

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.